Menü
Menü

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu platform aracılığıyla ilettiğim ürünlerim, fikirlerim ve tasarımlarımın değerlendirilmesi amacıyla başvuru sırasında ilettiğim veya devam eden aşamalarda sözlü veya yazılı olarak bildirdiğim tüm bilgilerin gizli tutulması konusunda Akbank’ın hiçbir hukuki ve mali sorumluluk taşımadığını, söz konusu değerlendirmenin yapılması için ilgili bilgilerin Akbank’ın çalışanları veya hizmet aldığı 3. Kişilerle paylaşılmasına izin verdiğimi, verdiğim bilgilerle ilgili olarak tazminat talep hakkı da dahil olmak üzere her türlü dava, def’i ve itiraz haklarımdan gayrikabili rücu olarak feragat ettiğimi kabul ve taahhüt ederim. Burada yazılı muvafakatim işbu portalda yaptığım veya ileride yapacağım tüm işlemler için geçerlidir.

İşbu platform aracılığıyla ilettiğim ürünlerim, fikirlerim ve tasarımlarımın değerlendirilmesi amacıyla Akbank tarafından ek bilgi talep edilmesi halinde, söz konusu bilgi ve belgeleri Akbank tarafından ayrıca süre belirtilmemişse 3 (üç) işgünü içerisinde Akbank’a iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu platform aracılığıyla ilettiğim ürünlerim, fikirlerim ve tasarımlarımın değerlendirilmesi amacıyla Akbank tarafından tarafıma iletilen her türlü bilgiyi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi kabul ve taahhüt ederim.

İşbu platform aracılığıyla ilettiğim, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) anlamında eser sayılabilecek veya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki her türlü hak/ürünü [bunlarla sınırlı olmaksızın tasarımın, tasarım ve veri tabanı kodlarının, ve/veya bilgisayar programlarını, (source/executive code) yazılıma ilişkin kaynak kodları ve dokümantasyon da dahil olmak üzere], bizzat ürettiğimi/geliştirdiğimi ve her türlü hakkının tarafıma ait olduğunu beyan eder, bu ürünler üzerinde süresiz, bedelsiz, tüm dünyada geçerli olmak üzere; İşleme, Çoğaltma, Yayma, Temsil ve İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletimine ilişkin haklarımı AKBANK’a devrettiğimi, AKBANK’a karşı mali hak iddiasında bulunmayacağımı, yine lisansa tabi ürün ve haklar açısından ise münhasır bir lisans verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu platform aracılığı ile ilettiğim ürünlerin, fikirlerin ve tasarımların üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olduğumu; bu bilgilerin doğru, hukuka uygun olduğunu ve herhangi bir sınırlama olmaksızın ifşa edilme hakkına sahip olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Üçüncü gerçek veya tüzel kişilerce, işbu platform aracılığı ile ilettiğim ürünlerin/fikirlerin ve tasarımların kendi fikri mülkiyet hakkını, ticari sırlarını veya herhangi bir başka mülkiyet hakkını ihlal ettiği yönünde AKBANK’a yönelik bir iddia veya talepte bulunulması halinde, söz konusu iddialar ve taleplerle ilgili savunmaları üstleneceğimi, iddialar ve taleplerle ilgili AKBANK’ın yaptığı tüm masrafları ilk talep üzerine derhal karşılamayı, aleyhe kesin bir karar çıkması halinde AKBANK’ın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarar, ziyanı ve munzam zararları ilk talep üzerine derhal karşılamayı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Akbank T.A.Ş (“Banka”) olarak, özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak kişisel verilerinizin muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz.

Akbank olarak, kişisel verilerinizi AKBANK LAB ve bu mecranın kullanım amacına yönelik nedenlerle (ürün, hizmet, proje ve fikirlerinize ilişkin bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi vb. amaçlarla) işleyebilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, www.akbanklab.com ortamından, dijital olarak otomatik yollarla toplanmaktadır.

Bankamızca işlenen kişisel veriler aşağıda yer tabloda gruplandırılarak listelenmiştir. Böylelikle işlediğimiz kişisel veriler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri
Kimlik bilgileriÖrn. Ad soyad, doğum tarihi.
İletişim bilgileriİletişim bilgileri Örn. e-posta adresi, telefon numarası, yerleşim yeri.
PazarlamaÇerez kayıtları.
Mesleki DeneyimMesleki Deneyim Uzmanlık alanları, eğitim durumu ve bilgileri, çalışma durumu ve bilgileri.
DiğerKişisel web sitesi, sosyal medya hesabı, ürün ve/veya servis bilgileri, detay ürün ve/veya servis açıklamaları ve dokümanları, ilgili ürün ve/veya hizmet için alınan yatırım bilgileri.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP

Bankamızca toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Kategorisiİşleme AmacıHukuka Uygunluk Nedeni
Kimlik bilgileri İletişim Bilgileri Mesleki Deneyim DiğerÜyelik kaydının tamamlanması,

Başvurulması halinde Akbank LAB tarafından düzenlenen etkinlik ve programlara kayıt için kullanılması
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Mesleki Deneyim DiğerÜrün, hizmet, proje, fikir veya tasarımların değerlendirilmesi ve projelendirilmesi,

Ürün, hizmet, proje, fikir veya tasarımlara ilişkin iş birliği amaçlı iletişime geçilmesi
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesinin gerekli olması
İletişim bilgileri Pazarlama Mesleki Deneyim DiğerHizmet ve faaliyetlerimize ilişkin genel duyuru ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

Fırsatların iletilebilmesi,

Düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi,

Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,

Bülten ve davetiye gönderimi
Açık Rıza
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Bankamız kişisel verilerinizi tabi olunan mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde paylaşabilmektedir.

Aktarım AmacıAlıcı Taraf
Akbank LAB tarafından düzenlenen etkinlik ve programlara başvuruların değerlendirilmesi

Ürün, fikir veya tasarımların değerlendirilmesi ve iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü parti veya iştiraklerle yürütülmesi
Yurtiçi ve/veya yurtdışındaki; ana hissedarımız, iştiraklerimiz,

Hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar
KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, Bankamıza başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
·Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
·Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
·Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda iletilen talepler Bankamız tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Bankamızın gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Sabancı Center 34330 4.Levent / Beşiktaş - İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya akbank@akbank.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca, şubelerimiz ve direkt kanallarımız aracılığıyla da başvurularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlük: Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul,
MERSİS No: 0015 0015 2640 0497,
www.akbank.com
Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Online kanallarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.