Menü
Menü

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İşbu platform aracılığıyla ilettiğim ürünlerim, fikirlerim ve tasarımlarımın değerlendirilmesi amacıyla başvuru sırasında ilettiğim veya devam eden aşamalarda sözlü veya yazılı olarak bildirdiğim tüm bilgilerin gizli tutulması konusunda Akbank’ın hiçbir hukuki ve mali sorumluluk taşımadığını, söz konusu değerlendirmenin yapılması için ilgili bilgilerin Akbank’ın çalışanları veya hizmet aldığı 3. Kişilerle paylaşılmasına izin verdiğimi, verdiğim bilgilerle ilgili olarak tazminat talep hakkı da dahil olmak üzere her türlü dava, def’i ve itiraz haklarımdan gayrikabili rücu olarak feragat ettiğimi kabul ve taahhüt ederim. Burada yazılı muvafakatim işbu portalda yaptığım veya ileride yapacağım tüm işlemler için geçerlidir.
İşbu platform aracılığıyla ilettiğim ürünlerim, fikirlerim ve tasarımlarımın değerlendirilmesi amacıyla Akbank tarafından ek bilgi talep edilmesi halinde, söz konusu bilgi ve belgeleri Akbank tarafından ayrıca süre belirtilmemişse 3 (üç) işgünü içerisinde Akbank’a iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu platform aracılığıyla ilettiğim ürünlerim, fikirlerim ve tasarımlarımın değerlendirilmesi amacıyla Akbank tarafından tarafıma iletilen her türlü bilgiyi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi kabul ve taahhüt ederim.
İşbu platform aracılığıyla ilettiğim, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) anlamında eser sayılabilecek veya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki her türlü hak/ürünü [bunlarla sınırlı olmaksızın tasarımın, tasarım ve veri tabanı kodlarının, ve/veya bilgisayar programlarını, (source/executive code) yazılıma ilişkin kaynak kodları ve dokümantasyon da dahil olmak üzere], bizzat ürettiğimi/geliştirdiğimi ve her türlü hakkının tarafıma ait olduğunu beyan eder, bu ürünler üzerinde süresiz, bedelsiz, tüm dünyada geçerli olmak üzere; İşleme, Çoğaltma, Yayma, Temsil ve İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletimine ilişkin haklarımı AKBANK’a devrettiğimi, AKBANK’a karşı mali hak iddiasında bulunmayacağımı, yine lisansa tabi ürün ve haklar açısından ise münhasır bir lisans verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu platform aracılığı ile ilettiğim ürünlerin, fikirlerin ve tasarımların üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olduğumu; bu bilgilerin doğru, hukuka uygun olduğunu ve herhangi bir sınırlama olmaksızın ifşa edilme hakkına sahip olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Üçüncü gerçek veya tüzel kişilerce, işbu platform aracılığı ile ilettiğim ürünlerin/fikirlerin ve tasarımların kendi fikri mülkiyet hakkını, ticari sırlarını veya herhangi bir başka mülkiyet hakkını ihlal ettiği yönünde AKBANK’a yönelik bir iddia veya talepte bulunulması halinde, söz konusu iddialar ve taleplerle ilgili savunmaları üstleneceğimi, iddialar ve taleplerle ilgili AKBANK’ın yaptığı tüm masrafları ilk talep üzerine derhal karşılamayı, aleyhe kesin bir karar çıkması halinde AKBANK’ın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarar, ziyanı ve munzam zararları ilk talep üzerine derhal karşılamayı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.