Menü
Menü

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu platform aracılığıyla ilettiğim ürünlerim, fikirlerim ve tasarımlarımın değerlendirilmesi amacıyla başvuru sırasında ilettiğim veya devam eden aşamalarda sözlü veya yazılı olarak bildirdiğim tüm bilgilerin gizli tutulması konusunda Akbank’ın hiçbir hukuki ve mali sorumluluk taşımadığını, söz konusu değerlendirmenin yapılması için ilgili bilgilerin Akbank’ın çalışanları veya hizmet aldığı 3. Kişilerle paylaşılmasına izin verdiğimi, verdiğim bilgilerle ilgili olarak tazminat talep hakkı da dahil olmak üzere her türlü dava, def’i ve itiraz haklarımdan gayri kabili rücu olarak feragat ettiğimi kabul ve taahhüt ederim. Burada yazılı muvafakatim işbu portalda yaptığım veya ileride yapacağım  tüm işlemler için geçerlidir.

İşbu platform aracılığıyla ilettiğim ürünlerim, fikirlerim ve tasarımlarımın değerlendirilmesi amacıyla Akbank tarafından ek bilgi talep edilmesi halinde, söz konusu bilgi ve belgeleri Akbank tarafından ayrıca süre belirtilmemişse 3 (üç) işgünü içerisinde Akbank’a iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu platform aracılığıyla ilettiğim ürünlerim, fikirlerim ve tasarımlarımın değerlendirilmesi amacıyla Akbank tarafından tarafıma iletilen her türlü bilgiyi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi kabul ve taahhüt ederim.

İşbu platform aracılığıyla ilettiğim, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) anlamında eser sayılabilecek veya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki her türlü hak/ürünü [bunlarla sınırlı olmaksızın tasarımın, tasarım ve veri tabanı kodlarının, ve/veya bilgisayar programlarını (source/executive code) yazılıma ilişkin kaynak kodları ve dokümantasyon da dahil olmak üzere], bizzat ürettiğimi/geliştirdiğimi ve her türlü hakkının tarafıma ait olduğunu beyan eder, bu ürünler üzerinde süresiz, bedelsiz, tüm dünyada geçerli olmak üzere; İşleme, Çoğaltma, Yayma, Temsil ve İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletimine ilişkin haklarımı AKBANK’a devrettiğimi, AKBANK’a karşı mali hak iddiasında bulunmayacağımı, yine lisansa tabi ürün ve haklar açısından ise münhasır bir lisans verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu platform aracılığı ile ilettiğim ürünlerin, fikirlerin ve tasarımların üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olduğumu; bu bilgilerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir sınırlama olmaksızın ifşa edilme hakkına sahip olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Üçüncü gerçek veya tüzel kişilerce, işbu platform aracılığı ile ilettiğim ürünlerin/fikirlerin ve tasarımların kendi fikri mülkiyet hakkını, ticari sırlarını veya herhangi bir başka mülkiyet hakkını ihlal ettiği yönünde AKBANK’a yönelik bir iddia veya talepte bulunulması halinde, söz konusu iddialar ve taleplerle ilgili savunmaları üstleneceğimi, iddialar ve taleplerle ilgili AKBANK’ın yaptığı tüm masrafları ilk talep üzerine derhal karşılamayı, aleyhe kesin bir karar çıkması halinde  AKBANK’ın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarar, ziyanı ve munzam zararları ilk talep üzerine derhal karşılamayı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilere İlişkin Müşteri Beyanı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Banka tarafından işlenmesine ilişkin aşağıdaki bilgilendirme metnini aldım. Bankaya doğrudan tarafımca verilen veya bankanın özel veya resmi kurumlardan doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından, hizmet aldığı yahut verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebileceği, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayan her türlü kişisel verilerimin, Banka tarafından işlenmesine, keza yurtiçinde ve yurtdışında bulunan; değerleme, derecelendirme veya destek hizmet kuruluşları gibi Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan bilgi paylaşımına izin verilen taraflar yanında Banka’nın ana ortaklığı, doğrudan/dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, Banka’nın program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerce kendisine hizmet vermek, sunulan her türlü hizmet ve ürünlere ilişkin değerlendirmelerini almak ve anket, tanıtım, pazarlama yapmak ve Bankacılık ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi ve yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde yurtiçinde ve yurtdışında paylaşılmasına, kişisel verilerimin yukarıda sayılan amaçlarla ve KVKK’de tanımlanan kapsamda işlemesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Kişisel verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Beyan Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatı ile Akbank T.A.Ş (“Banka”) olarak, www.akbanklab.com ortamından dijital olarak kişisel verilerinizi edinmekte ve bunları bu mecranın kullanım amacına yönelik nedenlerle (ürün, hizmet, proje ve fikirlerinize ilişkin bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi vb. amaçlarla)  işleyebilmekteyiz. Edindiğimiz kişisel veriler, Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemeler kapsamında ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu olarak Bankamızca, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.
 
Bankamız nezdindeki kişisel veriler; Bankalardan bilgi istemeye kanunen yetkili taraflar, yurtiçi veya yurtdışındaki; Bankacılık Kanunu madde 73/4’te düzenlenen finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü taraflar ile; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakler, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflar, işbirliği yapılan ve hizmet verilen diğer kuruluşlar, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığımız taraflar, onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle, mecranın kullanım amacına yönelik nedenler ile ürün, hizmet, proje ve fikirlerinize ilişkin bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi vb. gibi amaçlarla sınırlı ölçüde paylaşılmaktadır. KVKK gereğince, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.